ŠAMPIONATI

.

.

HRVATSKI MLADI PRVAK U LJEPOTI

 

Hrvatski mladi prvak u ljepoti postaje pas koji je osvojio :

1. tri kandidature PRVAK RAZREDA MLADIH

2. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca;

3. jednu kandidaturu može zamijeniti kandidatura CAC-HR osvojena do 18 mjeseci starosti psa

NASLOV MLADOG PRVAKA HRVATSKE U LJEPOTI NE MOŽE SE KORISTITI
ZA PRIJAVLJIVANJE PASA U RAZRED PRVAKA!

 

PREUZMI FORMULAR

 


HRVATSKI PRVAK U LJEPOTI

 

Za pasmine za koje je po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti POTREBAN RADNI ISPIT,
uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeće:

1. tri kandidature CAC-HR;

2. od tri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi (CACIB);

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca;

4. položen radni ispit odgovarajućeg stupnja;

5. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca

 

Za pasmine za koje se po pravilima FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti NE TRAŽI RADNI ISPIT,
uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeće:

1. četiri kandidature CAC-HR ;

2. od četiri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi (CACIB);

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;

4. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca

Psi koji su proglašeni za “Prvaka Hrvatske” natječu se obvezatno u razredu  prvaka.

PREUZMI FORMULAR

 


HRVATSKI IZLOŽBENI PRVAK

 

Za pasmine za koje po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti potreban radni ispit,
ali ga pas nema položenog, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedeći:

1. četiri kandidature CAC-HR

2. od četiri kandidature CAC-HR najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi

3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca

4. uz gore navedene uvjete naslov se može dodijeliti psu tek nakon starosti veće od 24 mjeseca


Napomena:

Odlukom Izvršnog odbora HKS-a od 20.12.2013. istom psu mogu biti izdane obje potvrde o ispunjavanju uvjeta
o naslovu Hrvatskog prvaka u ljepoti ili Hrvatskog izložbenog prvaka.
Izložbe navedene za izdavanje jedne potvrde ne mogu biti navedene u zahtjevu za drugu titulu.

Psi koji su već proglašeni za “Prvaka Hrvatske” natječu se obvezatno u razredu  prvaka.

 

PREUZMI FORMULAR

 


VETERANSKI PRVAK HRVATSKE

 

Hrvatski veteranski prvak ostvaruje se ukoliko je pas zadovoljio sljedeće:

1. tri naslova PRVAK RAZREDA VETERANA

2. naslovi moraju biti osvojeni od najmanje dva različita suca

NASLOV VETERANSKOG PRVAKA HRVATSKE NE MOŽE SE KORISTITI
ZA PRIJAVLJIVANJE PASA U RAZRED PRVAKA!

 

PREUZMI FORMULAR

 


 

GRAND PRVAK HRVATSKE

 

Naslov „Grand prvak Hrvatske“ na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji ispunjava sljedeće uvjete :

1. pas mora biti proglašen Prvakom Hrvatske u ljepoti (CH HR) ili Izložbenim prvakom Hrvatske ( CH HR – I )

2. četiri kandidature CAC-HR osvojene u razredu prvaka nakon stjecanja naslova Prvaka Hrvatske u ljepoti (CH HR) ili Izložbenog prvaka Hrvatske ( CH HR – I )

3. od četiri kandidature,navedene pod točkom 2 najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi;

4. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;

5. prvi CAC-HR treba biti osvojen nakon 01. ožujka 2015.

 

PREUZMI FORMULAR

 


HRVATSKI PRVAK U RADU

 

Naslov Prvak Hrvatske u radu ( CH HRR ) na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je osvojio:

JAMARI

Dva CACT-HR u radu pod zemljom na lisicu i jednu barem treću nagradu na ispitu prirođenih osobina sa ispitom sljedoglasnosti
ili
Dva CACT-HR u radu nad zemljom i jednu barem treću nagradu na ispitu u radu pod zemljom na lisicu ( najmanje lokalnog značenja )
ili
Dva CACT-HR na punom radnom ispitu odnosno svestranom ispitu.

Uz navedene uvjete svaki pas jamar mora imati položen ispit prirođenih osobina i ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan
dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

 

GONIČI

Dva CACT-HR na ispitima rada goniča, ispitima glasnog gona u radu na divlju svinju u ograđenom prostoru ili na ispitu u radu na krvnom tragu s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.
Uz navedene uvjete svaki pas gonič mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.
DONOSAČI DIVLJAČI ( RETRIVERI )

Dva CACT-HR na ispitima rada retrivera u donošenju, svestranom ispitu rada retrivera ili svestranom ispitu rada retrivera s donošenjem patke s potapanjem s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.
Uz navedene uvjete svaki pas donosač divljači mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

 

DIZAČI DIVLJAČI ( ŠUNJKAVCI )

Dva CACT-HR na ispitima rada španijela s donošenjem ili svestranom ispitu rada španijela s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.
Uz navedene uvjete svaki pas dizač divljači mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

PTIČARI

Mužjak
Dva CACT-HR na prirodnu divljač ( jedna od kandidatura mora biti osvojena u ispitu rada na trčku )
ili
dva CACT-HR na prirodnu divljač i ocjenu odličan, odnosno I.nagradni razred na ispitu rada na trčku.

Ženka
Dva CACT-HR na prirodnu divljač.

Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Uz navedene uvjete svaki pas ptičar mora imati položen ispit rada s odstrelom kao i ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan
dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.
Nakon što pas ispuni navedene uvjete molimo Vas da ispunjeni formular sa kopijama ocjenskih lista, karticama i kopijom rodovnice dostavite u HKS.

 

PREUZMI FORMULAR

 


APSOLUTNI PRVAK HRVATSKE

 

Naslov “Apsolutni Prvak Hrvatske” na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji ima potvrdu o Hrvatskom prvaku u ljepoti i radu.

 

PREUZMI FORMULAR

 


 MEĐUNARODNI PRVAK U LJEPOTI

 

Naslov “Međunarodni prvak u ljepoti (Int.Ch.)” na traženje vlasnika, a preko HKS-a, dodijelit će FCI psu koji je osvojio:

Za pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži bezuvjetno potreban radni ispit:

1.  dvije kandidature CACIB u dvije različite zemlje i od dva različita suca

2. od FCI-a propisani i u to vrijeme važeći ispiti

3. među postignutom prvom i posljednjom kandidaturom mora proći najmanje jedna godina ( 365 dana )

 

Za pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti ne traži radni ispit:

1. četiri kandidature CACIB u tri različite zemlje i od tri različita suca

2.  među postignutom prvom i posljednjom kandidaturom mora proći najmanje jedna godina ( 365 dana )

 

Nakon ispunjenja uvjeta FCI-a, vlasnik psa traži priznanje naslova Međunarodni prvak u ljepoti (Int. Ch.)
putem HKS-a, te za tu priliku prilaže slijedeće podatke i preslike dokumenata:
1. Pasminu psa i njezinu oznaku u rodovnoj knjizi
2. Mjesta i datume održavanja onih izložbi na kojima je psu bio dodijeljen CACIB uz navodenje punog imena suca koji je dodijelio kandidaturu
3. Broj potvrda kandidatura CACIB primljenih od FCI-a (homologiranih), koje treba dati na uvid HKS-u, te priložiti njihove fotokopije
4. Ispravu o podrijetlu psa (rodovnicu) u fotokopiji, kao prilog uz prijedlog FCI-u
5. Dokaz o uspješno položenom radnom ispitu koji se traži u pasmina koje podliježu takvom dokazu
6. Ime i adresu vlasnika psa.

FCI objavljuje popis pasmina koje podliježu ispitu uporabivosti (uporabnom ispitu), koji je jedan od uvjeta za dobivanje naslova “Međunarodni prvak u ljepoti”.
– Generalni sekretarijat FCI-a pažljivo provjerava je li CACIB  pravilno dodijeljen.

Organizatori izložbe moraju najkasnije  tri mjeseca nakon  izložbe poslati FCI-u  po dva primjerka izložbenog kataloga i listu  predloženih pasa za CACIB  i  Rezerva CACIB.
Ta lista mora sadržavati sljedeće podatke: Kataloški broj,  ime psa, rodovnu knjigu i broj rodovne knjige, spol, pasminu i varijetet, datum štenjenja, razred,ime vlasnika i ime suca.
Pasmine se navode  važećom  oznakom zemlje svog porijekla, slijedi uobičajena oznaka zemlje održavanja izložbe.
Mužjaci i ženke moraju se unositi odvojeno.
Numeracija mora započeti s brojem 1 i ne smije se prekidati.
Ako neki pas nije naveden u CACIB-listi (npr. ako je zaboravljen), može se kao dokaz prihvatiti  CACIB-kartica, ukoliko na listi nije naveden neki drugi pas iste pasmine i istog spola.

 

PREUZMI FORMULAR

 


 MEĐUNARODNI IZLOŽBENI PRVAK

 

Naslov “Međunarodni izložbeni prvak (Int.Sh.Ch.)” na traženje vlasnika, a preko HKS-a, dodijelit će FCI psu one pasmine 
za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži bezuvjetno potreban radni ispit (a pas ga nema položenog), ukoliko ispunjava sljedeće uvjete :

1.  četiri kandidature CACIB u tri različite zemlje i od tri različita suca

2.  između postignute prve i posljednje kandidature mora proći najmanje jedna godina (365 dana).

 

Nakon ispunjenja uvjeta FCI-a, vlasnik psa traži priznanje naslova Međunarodni izložbeni prvak (Int.Sh.Ch.)
putem HKS-a, te za tu priliku prilaže sljedeće podatke i preslike dokumenata:
1. Pasminu psa i njezinu oznaku u rodovnoj knjizi
2. Mjesta i datume održavanja onih izložbi na kojima je psu bio dodijeljen CACIB uz navođenje punog imena suca koji je dodijelio kandidaturu
3. Broj potvrda kandidatura CACIB potvrđenih kod FCI-a (homologiranih), koje treba dati na uvid HKS-u, te priložiti njihove fotokopije
4. Ispravu o podrijetlu psa (rodovnicu) u fotokopiji, kao prilog uz prijedlog FCI-u
5. Ime i adresu vlasnika psa.

Generalni sekretarijat FCI-a pažljivo provjerava je li CACIB pravilno dodijeljen.
Organizatori izložbe moraju najkasnije tri mjeseca nakon izložbe poslati FCI-u po dva primjerka izložbenog kataloga i listu predloženih pasa za CACIB i Rezerva CACIB.
Ta lista mora sadržavati sljedeće podatke: kataloški broj, ime psa, rodovnu knjigu i broj rodovne knjige, spol, pasminu i varijetet, datum štenjenja, razred, ime vlasnika i ime suca.
Pasmine se navode važećom oznakom zemlje svog porijekla, slijedi uobičajena oznaka zemlje održavanja izložbe.
Mužjaci i ženke moraju se unositi odvojeno.
Numeracija mora započeti s brojem 1 i ne smije se prekidati.
Ako neki pas nije naveden u CACIB-listi (npr. ako je zaboravljen), može se kao dokaz prihvatiti CACIB-kartica, ukoliko na listi nije naveden neki drugi pas iste pasmine i istog spola.

 

PREUZMI FORMULAR

 


 MEĐUNARODNI PRVAK U RADU

 

Za ovaj naslov  konkuriraju samo pasmine za koje se provode radni ispiti pod pokroviteljstvom FCI-a.

Za dobivanje naslova  “Međunarodni prvak  u radu”  pas mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. neovisno o starosti dva CACIT-a dobivena od dva različita suca  u dvije različite zemlje  ili na ispitima  u organizaciji dva kluba različitih nacionalnih saveza. Oba CACIT-a moraju biti popraćena  s dvije prve nagrade osvojene na međunarodnim ispitima u radu pod pokroviteljstvom FCI-a.

2. kod minimalne  starosti od  15 mjeseci,  na FCI-međunarodnoj izložbi, najmanje ocjenu  «vrlo dobar» u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu – bez obzira na broj privedenih pasa – ili u zemljama  u kojima nema takve kvalifikacije  2.nagradu u tim razredima.

KONTINENTALNI PTIČARI

za te pasmine važe  međunarodni prvak u radu “field trial”  i  međunarodni prvak u radu “hunting test”. (lovni ispit)

Da bi pas dobio naslov  Međunarodni  prvak  u radu “field trial”, ChIT (ft)  mora imati:

1.  kod minimalne starosti od  15 mjeseci  dva CACIT-a  ili jedan CACIT i   dva   R.CACIT-a  u field trial-u,  organiziranom pod pokroviteljstvom
dva  različita nacionalna kinološka saveza i dobivena od dva različita suca;

2. ako je kandidatura dodijeljena na “field trialu” na kojem se ne traži  disciplina “donošenje”, tada pas mora na nekom drugom ispitu pod pokroviteljstvom FCI-a dobiti
najmanje kvalifikaciju “vrlo dobar” ili u zemljama koje nemaju te kvalifikacije  2. nagradu u “field trialu” s obaveznom disciplinom “donošenje”;

3. kod minimalne starosti od 15 mjeseci  pas mora  na FCI- međunarodnoj izložbi dobiti  najmanje ocjenu “vrlo dobar” u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu
– neovisno o broju privedenih pasa – ili u zemljama u kojima nema ocjenjivanja,  2. nagradu  u tim razredima.

Za dobivanje naslova  Međunarodni prvak  u radu  “lovni ispit” ChIT (ec) pas mora imati:

1. u dobi  od najmanje 15 mjeseci dva CACIT-a ili jedan CACIT i dva R.CACIT-a dobivena  na lovnom ispitu pod pokroviteljstvom
dva različita nacionalna kinološka saveza i od dva različita suca;

2.  ako je kandidatura dodijeljena  na ispitu rada u polju i  na ispitu rada u vodi, pas mora još na jednom od FCI-ispita svestranosti dobiti najmanje
kvalifikaciju “vrlo dobar” ili u zemljama koje nemaju te kvalifikacije, najmanje 2. nagradu u toj disciplini;

3.  u dobi od najmanje 15 mjeseci pas mora na jednoj  FCI-međunarodnoj izložbi  dobiti najmanje ocjenu “vrlo dobar” u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu
– neovisno o broju pasa –  ili u zemljama u kojima nema ocjenjivanja,  najmanje 2. nagradu.

Ako je CACIT dobio pas koji već ima naslov “Međunarodni prvak u radu”, onda se CACIT-kandidatura prenosi na psa koji je dobio R.CACIT.

Dodjelu i priznavanje naslova ChIT(ft) ili ChIT(ec) od FCI-generalnog sekretarijata  vlasnik psa mora zatražiti najkasnije u roku od jedne godine preko  svoga saveza.
Pri tome mora priložiti potrebnu dokumentaciju.

JAZAVČARI

3 mogućnosti
1.  2 CACIT-a u  radu na lisicu u umjetnom rovu  (BHFK) u dvije različite zemlje i najmanje 3. nagradu  na ispitu svestranosti (Vp) ili  sljedoglasnosti na zeca (Sp);

2.  2 CACIT-a na  ispitu svestranosti ili glasnog gonjenja kao i 3. nagrada u radu na lisicu u umjetnom rovu (BHFK) ili položen ispit u radu pod zemljom na lisicu ili jazavca u dvije različite zemlje;

3.  1  CACIT u radu na lisicu u umjetnom rovu (BHFK)  i jedan CACIT  na ispitu svestranosti sa sljedoglasnosti  na zeca  u dvije različite zemlje.

 

JAZAVČARI KUNIČARI

istoga  dana potrebno je dobiti 1 CACIT za izvlačenje KSchlH i  1 CACIT  za istjerivanje KSpN  kao i sljedoglasnost na zeca.

Pas koji je dobio R.CACIT može  na zahtjev vlasnika ili nacionalnog kinološkog saveza dobiti  kandidaturu CACIT pod sljedećim uvjetima:

1. ako pas koji je dobio CACIT već ima od FCI-a potvrđen naslov “Međunarodni prvak u radu” ili  ako  pas s kandidaturom CACIT  već ima 2 CACIT-a,
bez obzira je li njegov naslov “Međunarodni prvak u radu” od FCI-a potvrđen ili nije (iznimke su kontinentalni ptičari);

2. ako pas s kandidaturom CACIT u rodovnici priznatoj od FCI-a  nema upisane  3 generacije;

3. ako je pas s kandidaturom CACIT – prema važećim FCI-pravilima  – premlad za radni ili lovni ispit.
Na svakom ispitu može se dodijeliti samo jedan CACIT.

Iznimke:
1.   jamari, jazavčari, foksterijeri, lovni terijeri i velški terijeri CACIT može dobiti svaki pas koji na ispitu pod zemljom postigne maksimalni broj bodova.

2.   jazavčari CACIT mogu dobiti jazavčari  koji na međunarodnom ispitu svestranosti  dobiju 1. nagradni razred  s  najmanje 267 bodova u  prvom stupnju.

 

PREUZMI FORMULAR

 


MEĐUNARODNI CERTIFIKAT O POLOŽENOM RADNOM ISPITU

 

PREUZMI FORMULAR

 


HRVATSKI PRVAK U LURE COURSINGU

 

PREUZMI FORMULAR

 


 

 

 

 

 

 

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468