NOVI PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

~ Pravilnik o lovačkim psima ~

 

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način korištenja lovačkih pasa u lovu te pasmine lovačkih pasa koje se koriste u lovu.

 

II. LOVAČKI PSI

Članak 2.

(1) Lovački psi su psi koje se koriste u lovu.

(2) U lovu se smiju koristiti čistokrvni obučeni psi.

(3) Ako je to propisano, lovački psi moraju biti označeni u skladu s propisima iz područja veterinarstva.

 

Članak 3.

(1) Pasmine lovačkih pasa koje je dopušteno koristiti u lovu razvrstavaju se po sljedećim skupinama:

terijeri

jazavčari

goniči

krvosljednici

ptičari

donosači divljači

dizači divljači.

(2) Popis pasmina lovačkih pasa po skupinama kao i izmjenu i dopunu popisa objavljuje ministarstvo nadležno za poslove lovstva na svojim mrežnim stranicama.

 

III. KORIŠTENJE PASA

Članak 4.

(1) Lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju korištenje lovačkog psa može započeti te se obavljati ako je prisutan najmanje jedan lovački pas.

(2) Skupni lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju korištenje lovačkog psa može započeti te se obavljati ako je prisutan najmanje jedan lovački pas na pet lovaca.

 

Članak 5.

(1) Sitna divljač lovi se korištenjem lovačkih pasa iz skupina terijera, jazavčara, ptičara, donosača i dizača divljači.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lov zeca običnog, kunića divljeg, lisice, čaglja, mačke divlje, kune i tvora dopušten je korištenjem lovačkih pasa iz skupine goniča.

(3) Lov svinje divlje dopušten je korištenjem lovačkih pasa iz skupina terijera, jazavčara, goniča, ptičara i dizača divljači.

(4) Lov jamarenjem uz iskapanje dopušteno je korištenjem lovačkih pasa iz skupina terijera i jazavčara.

(5) Krvosljednike je dopušteno koristiti u lovu svih vrsta divljači.

 

Članak 6.

(1) Zabranjeno je koristiti lovačke pse u lovu noću, u razdoblju od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca, osim u slučaju rada na krvnom tragu.

(2) Zabranjeno je loviti korištenjem goniča od 1. veljače do 31. srpnja, a u lovištima gdje ne obitava krupna divljač od 1. ožujka do 31. kolovoza.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, korištenjem goniča dopušteno je loviti od 1. veljače do 31. srpnja radi provedbe akta o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači kojeg je donijelo nadležno tijelo.

 

Članak 7.

(1) Lovnu obuku lovačkih pasa smije provoditi lovac koji ima uza se važeću lovačku iskaznicu i prethodno izdano pisano dopuštenje lovoovlaštenika.

(2) Lovna obuka lovačkih pasa bez hvatanja ili odstrjela divljači, osim obuke lovačkih pasa iz skupine goniča, dopuštena je, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, tijekom cijele godine na primjerenoj površini do 100 ha u lovištu koju je odredio lovoovlaštenik.

(3) Lovnu obuku lovačkih pasa za lov na svinju divlju, dopušteno je provoditi u ograđenim dijelovima otvorenog lovišta koji služe samo za lov ili obuku.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, br. 143/10).

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/73

Urbroj: 525-11/0569-19-1

Zagreb, 16. listopada 2019.

 

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

Print Friendly, PDF & Email

  ONLINE PRIJAVE ZA IZLOŽBE

  PRIJAVLJENA LEGLA U HKS DO 06.02.2020.

  NADOLAZEĆI SEMINARI

  CACIB RIJEKA 2020

  ZAPREŠIĆ – SPECIJALNA IZLOŽBA FCI 8 i 9

  TERRA HISTRIA – CAC BALE 2020

  CAC DUGO SELO – 18.04.2020.

  CAC ĐAKOVO – 25.04.2020.

  CAC OSIJEK – 26.04.2020.

  DALMATIA DOG SHOWS – MEDITERRANEAN WINNER 2020

  VARAŽDIN DOG SHOWS 2020

  ZELINA – SPECIJALNA IZLOŽBA

  CAC SAMOBOR – 20.06.2020.

  4 SUMMER NIGHT DOG SHOWS 2020

  IDC 2020 – HRVATSKA

  CAC ZAGREB – 04.10.2020

  World Dog Show 2020

  Euro Dog Show 2020

  PREZENTACIJE STANDARDA AUTOHTONIH PASMINA

  HKS NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO U UZGOJU

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB

  telefon
  +385 (0)1 48 46 124
  +385 (0)1 48 46 126

  fax
  +385 (0)1 48 15 356

  e-mail
  info@hks.hr

  ONLINE PRIJAVE NA IZLOŽBE:
  http://app.hks.hr


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN

  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468

  RADNO VRIJEME
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h
  pauza: 12,00 – 12,30 h

   

  KORISNI LINKOVI